Month: June 2020

สถานะว่างงานฉับพลัน

ปี พ.ศ.2563 กลายเป็นจุดเปลี่ยนของหลายชีวิต เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสร้าย ‘Corona Virus 2019’ ส่งผลกระทบต่อทุกวงการ เป็นเหตุให้เกิดการยุติกิจการของธุรกิจขนาดเล็ก แม้กระทั่งมีการเลิกจ้างจากองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อรักษาเสถียรภาพของภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หยุดชะงักเพราะไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศและเพื่อรักษามาตรการลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาด ทำให้มีจำนวนผู้ ว่างงาน ในประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่าหมื่นราย หากวัคซีนสำหรับการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ยังไม่พร้อมสำหรับการควบคุมโรคนี้ โอกาสที่ธุรกิจขนาดกลางจะทยอยปลดพนักงานเพิ่มขึ้น

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนหรือหนุ่มสาวโรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรตรวจสอบสิทธิ์ที่ควรได้รับจากกรณีเลิกจ้าง เป็นผลประโยชน์ที่คุณต้องรักษาและยึดมั่นให้มากที่สุด มีสถานประกอบการหลายแห่งเล่นตุกติกเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินชดเชยตามสัญญาว่าจ้าง สถานการณ์ปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งใช้ลูกเล่นหลอกให้พนักงานเซ็นหนังสือลาออกเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินชดเชย กว่าที่พนักงานจะรู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ตามสมควรก็สายเสียแล้ว ก่อนที่จะเสียรู้ให้บริษัทควรย้อนกลับไปดูสิ่งที่บริษัทจัดหาขั้นพื้นฐานอย่าง ‘ประกันสังคม’ ที่บริษัทหักเงินเดือนของเราไปจ่ายให้ในทุกเดือน

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

มาตราที่ 33 ของประกันสังคมเป็นเงื่อนไขที่ครอบคลุมสิทธิ์ของผู้ประกันตน โดยเบี้ยประกันได้จากสถานประกอบการและลูกจ้างจ่ายร่วมกันครึ่งต่อครึ่ง สิทธิ์ประกันสังคมยังครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและทันตกรรมพื้นฐาน (ขูดหินปูน หรือถอนฟัน เป็นต้น) และที่ขาดไม่ได้คือกรณีบริษัทปิดกิจการด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงการถูกบอกเลิกจ้าง คุณสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสูงสุด 50% ของเงินเดือนที่ได้รับ ระยะเวลา 180 วัน เมื่อถูกบอกเลิกจ้างบริษัทจะจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า 6 – 12 เดือน และยังสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินจากประกันสังคมได้ด้วย

สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อกับทางธนาคาร (ที่อยู่อาศัย, รถยนต์ และเงินกู้ในการลงทุน) ควรเข้ารับคำปรึกษาจากธนาคารเจ้าหนี้ของคุณเพื่อหาวิธีชำระเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันสถาบันทางการเงินออกมาตรการรับมือเพื่อค้ำจุนองค์กรและผู้ขอสินเชื่อให้สามารถประคองกันและกันจนกว่าสถานการณ์นี้จะฟื้นฟู กว่าที่องค์กรต่าง ๆ จะเริ่มเปิดรับพนักงานใหม่คงใช้เวลาอีกพักใหญ่ เพราะทุกฝ่ายต่างรอการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่เป็นอุปสรรคชิ้นโตสำหรับทุกภาคส่วน ถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยก็เกิดขึ้นยาก หรือคุณควรมองหาธุรกิจส่วนตัวที่สามารถทำได้ในขณะนั้น อาทิ เรียนรู้ทักษะเบอเกอรี่หรือทำอาหารเพื่อขายทางออนไลน์ ที่สามารถปรับเป็นการสร้างรายได้ช่องทางเสริมในอนาคต

Wonderful Princess Party Supplies to Learn

A portion of the things that are identified with princesses can be found at dollar stores in the toy segment, however these are not generally accessible and most are quite mushy, you despite everything would not discover dishes and cups or table garments. In the event that you need to locate the best determination, at that point you ought to go on the web. There are some themed online sites for princess party supplies, get you need to look cautiously to locate the correct one. Something about themed gatherings, princess or in any case is that you need every one of your provisions, cups, napkins and other eating utensils the equivalent, just as any adornments like beautifications for the dividers or crowns and headbands. This might be more enthusiastically to do than you might suspect. The best activity is to search for these sites as a long ways early as conceivable to ensure that you find what you are searching for and at the correct costs.

Party Supplies

It is conceivable that you can discover themed princess party supplies by searching for providers like Disneyland or by the name of the princess the gathering depends on. Along these lines you get baby shower singapore supplies as close as conceivable to the princess topic you are searching for. There are a wide range of sorts of Disney princesses and a few sites spread a wide choice of these. You additionally need to discover a site that conveys dishes and cups, yet the various things you may require too, similar to solicitations, cake enrichments and table covers. Most great sites that have princess party supplies have specials that are accessible to you. There may bundle bargains so you can get an assortment of things at one low cost with the choice to add on different things at an extra cost. There can be limits on purchasing in mass and free transportation on orders over a specific sum.

Something else to be watching out for with regards to princess party supplies is toys or games and even exercises. Kids consistently prefer to have their own goody packs so having princess themed sacks can help put a flash in the gathering. Having themed exercises that are buy through the gracefully site can help shield visitors from being exhausted, yet in addition spare you some time and cash. It is consistently a smart thought to look around however much as could reasonably be expected in light of the fact that while a few things like the crowns and headbands might be utilized over once more, the vast majority of the provisions and embellishments are dispensable. You unquestionably need some quality so the provisions, dishes and toys do not self-destruct quickly, however you despite everything need to keep inside your spending plan.

Healthcare Recruitment Agency Singapore – Way To Get Medical Jobs

Healthcare recruitment agencies have become all the rage as this discipline goes on to become full to capacity and more popular. There are dozens of well-liked Healthcare recruiting agencies which have remarkable associations with the medical care facilities and hospitals in the use and also throughout the world in the event you are keen on placing your healthcare abilities to use in a foreign country. In any Healthcare recruitment Agency you can come within the health care sector across a diverse selection of career choices. Whether you are keen on working as a therapist, psychologist, or nurse, doctor, the list is endless. Any sort of career position can be found with the help of the prestigious and most trustworthy Healthcare recruitment agencies. These Healthcare recruiting agencies include.

Healthcare Recruitment Agency

  • Gable Recruitment
  • PACT
  • GMP
  • Monster
  • Health Jobs
  • Healthcare Recruit
  • Healthcare Recruitment

They are helpful for people searching for jobs in the nations. These healthcare recruitment agency singapore make contacts in this industry and you can find paid or volunteer tasks in where on earth. Your services will be in demand, as you are a healthcare professional and it is possible to choose to start your career to your heart. There are numerous Opportunities include temporary or maybe internships to satisfy your career requirements. It needs together with submitting your resume online making a registration. All Healthcare recruiting agencies employ techniques of tallying a candidate. Your resume is uploaded in their database. Their inner system that is tallying functions to tally your resume with a possible employer’s requirements.

Healthcare recruitment agencies are an excellent option for individuals or graduates looking for a career transition that is new. Placing you career in the hands of professionals is the best thing you could do. The majority of the health care recruitment agencies supply and locate to be found in classifieds and this also gives an advantage to you. Several of these recruitment because you are obtaining a valuable, a registration fee charges Service, in the absence of opportunities. You are Seeking jobs. There are several agencies like Healthcare Recruit that make excellent opportunities that are worldwide.

A Brief Look at Canon Ink Cartridges

The need has been with us since the creation of the printer and there is not any other means of printing unless through using some paper and ink naturally with the printing surface like a sheet of paper. Canon ink cartridges also have been in the marketplace for a very long time playing a significant role in ensuring that each and every canon printer receives the ink required to maintain it printing quality pictures. For the canon that is ink-jet the canon ink cartridges, printers are an inevitable part of the printers because no printouts can be generated in the absence of the same. The ink cartridges are largely utilised in the tiny printers that are frequently utilized in small office and home printers which have proved to be very convenient because of their small size and simplicity of operation.

Another major Benefit of using canon printer ink stems in the fact that the cartridges are easy to manage and can be replaced by users with no technical knowledge. All one must do is simply open the cartridge holding area and unhook the empty cartridge shape its position and find the new one into place by following the instructions suggested within the printer. An important factor worth noting is the presence of counterfeit canon cartridges and therefore, every client trying to buy one must attempt to validate the authenticity of the cartridges before committing your money on whatever. It is that someone could be interested.

Since some Counterfeits are designed in almost exact imitation of the first, the most practical thing is to make certain you only purchase from an authorized canon socket to prevent the guessing game when it comes to the credibility of the cartridges. Thinking about the Truth the canon family has numerous printers in the marketplace to date and several versions are still in the process of design or manufacture and will shortly be coming to the marketplace, it is important to be sure that you buy the appropriate canon ink cartridge for the ideal canon printer to prevent canon ink refill. Clearly aware of this variable, the canon ink cartridge makers have produced a systematic way of labeling the cartridges to be able to make it easy to match the ideal printer to the perfect ink cartridges.

Other special details when purchasing the ink cartridges include the color of the ink. There are two kinds of cartridges in each class and these are the ink cartridges and the black. The ink cartridges are utilised to create printouts and the one that was colored to create printouts that were colored. The impacts of using fake canon cartridges is rather catastrophic, some could only assume that the canon printer makers are  trying to protect and monopolize their market but the reality is that; using fake cartridges always lead to poor quality prints. The outcomes could be worse if the images are color pictures.